Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

SOS από 27 Ακαδημίες της Ευρώπης: Η κλιματική αλλαγή απειλεί την ανθρώπινη υγεία

Η υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη λόγω της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής ήδη έχει σοβα­ρές επι­πτώ­σεις στην υγεία των ανθρώ­πων και η κατά­στα­ση θα επι­δει­νω­θεί στο μέλ­λον, προει­δο­ποιεί μια νέα επι­στη­μο­νι­κή έκθε­ση 27 εθνι­κών Ακα­δη­μιών της Ευρώ­πης, μετα­ξύ των οποί­ων είναι και η Ακα­δη­μία Αθηνών.

Οι επι­πτώ­σεις περι­λαμ­βά­νουν από την μετά­δο­ση λοι­μω­δών νόσων μέσω των κου­νου­πιών μέχρι την εμφά­νι­ση ή την επι­δεί­νω­ση δια­φό­ρων προ­βλη­μά­των ψυχι­κής υγεί­ας, όπως της δια­τα­ρα­χής μετα­τραυ­μα­τι­κού στρες, της αγχώ­δους δια­τα­ρα­χής, της κατά­θλι­ψης και της κατά­χρη­σης ουσιών.

Οι πιο ευά­λω­τες ομά­δες του πλη­θυ­σμού είναι οι ηλι­κιω­μέ­νοι, οι χρο­νί­ως πάσχο­ντες, τα παι­διά και οι μετα­νά­στες, ενώ οι κάτοι­κοι των μεγά­λων πόλε­ων είναι πιο εκτε­θει­μέ­νοι σε υψη­λά επί­πε­δα θερ­μι­κού στρες από ό,τι εκεί­νοι της επαρ­χί­ας. Από γεω­γρα­φι­κής πλευ­ράς, η Μεσό­γειος και οι Αρκτι­κές περιο­χές θεω­ρού­νται οι πιο ευά­λω­τες στις συνέ­πειες της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής για την υγεία.

Η έκθε­ση της επι­τρο­πής EASAC (επι­στη­μο­νι­κού συμ­βου­λί­ου των Ευρω­παϊ­κών Ακα­δη­μιών) με τίτλο «Η επι­τα­γή της κλι­μα­τι­κής δρά­σης για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης υγεί­ας στην Ευρώ­πη» επι­ση­μαί­νει ότι η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή πρέ­πει πλέ­ον να ιεραρ­χη­θεί ως μία από τις σοβα­ρό­τε­ρες απει­λές για την υγεία. Όπως υπο­γραμ­μί­ζει, «ο ρυθ­μός και το εύρος της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής συνι­στούν σοβα­ρές προ­κλή­σεις για τις προ­ό­δους στην παγκό­σμια υγεία που έχουν γίνει κατά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες», ενώ προ­σθέ­τει ότι «οι κίν­δυ­νοι για την υγεία αυξά­νο­νται με το πέρα­σμα του χρόνου».

Οι επι­στή­μο­νες, μετα­ξύ άλλων, ανα­φέ­ρουν τα μελ­λο­ντι­κά οφέ­λη από μια περι­κο­πή των εκπο­μπών άνθρα­κα για τη μεί­ω­ση των ασθε­νειών και των πρό­ω­ρων θανά­των από την ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση στην Ευρώ­πη, καθώς επί­σης τις συνέ­πειες των ακραί­ων και­ρι­κών συν­θη­κών, της ξηρα­σί­ας και των πλημ­μυ­ρών για την παρα­γω­γή τρο­φί­μων, προ­βλέ­πο­ντας μια μεί­ω­ση κατά 5% έως 25% στις βασι­κές γεωρ­γι­κές καλ­λιέρ­γειες στην περιο­χή της Μεσο­γεί­ου, η γεωρ­γία της οποί­ας ανα­μέ­νε­ται να πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο από την άνο­δο της θερμοκρασίας.

Οι Ακα­δη­μί­ες προ­τεί­νουν περιο­ρι­σμό της κατα­νά­λω­σης κρέ­α­τος, κάτι που θα βοη­θή­σει (και) στον έλεγ­χο των «αερί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου», αλλά και άμε­σα στην υγεία των ανθρώ­πων. Προ­βλέ­πουν επί­σης την εξά­πλω­ση των λοι­μω­δών νόσων στην Ευρώ­πη, όσο το θερ­μό­με­τρο θα ανε­βαί­νει και θα επε­κτεί­νε­ται η ακτί­να δρά­σης των κου­νου­πιών-φορέ­ων. Ακό­μη, ανα­μέ­νουν αύξη­ση στις τρο­φι­κές δηλη­τη­ριά­σεις, καθώς τα βακτή­ρια της σαλ­μο­νέ­λας και άλλα ευνο­ού­νται από τις πιο υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, ενώ ακό­μη και η αντί­στα­ση των μικρο­ορ­γα­νι­σμών όπως του E.coli στα αντι­βιο­τι­κά (ήδη ένα σοβα­ρό πρό­βλη­μα) θα γίνει μεγα­λύ­τε­ρο στο μέλλον.

Οι επι­στή­μο­νες των Ακα­δη­μιών ζητούν από τις κυβερ­νή­σεις και τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να δεί­ξουν πολι­τι­κή βού­λη­ση, καλύ­τε­ρη συνερ­γα­σία μετα­ξύ τους και να κατα­φέ­ρουν να συγκρα­τή­σουν την άνο­δο της μέσης παγκό­σμιας θερ­μο­κρα­σί­ας κάτω από τους δύο βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε σχέ­ση με τα προ­βιο­μη­χα­νι­κά επί­πε­δα (ήδη η άνο­δος έχει φθά­σει περί­που τον ένα βαθ­μό). Ο τελι­κός στό­χος πρέ­πει να είναι μια οικο­νο­μία μηδε­νι­κών εκπο­μπών άνθρα­κα έως το 2050.

Από ελλη­νι­κής πλευ­ράς στην έκθε­ση της EASAC συνέ­βα­λε ο ακα­δη­μαϊ­κός και ομό­τι­μος καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Χρή­στος Ζερεφός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο