Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Spiegel: Παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στον Έβρο

Στο φως της δημο­σιό­τη­τας μέσω του Spiegel Online βγαί­νουν και πάλι δημο­σιεύ­μα­τα για παρά­νο­μες και συστη­μα­τι­κές επα­να­προ­ω­θή­σεις προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, κυρί­ως από τη Συρία και το Ιράκ, μέσω του Έβρου πίσω στην Τουρ­κία, χωρίς να τηρού­νται όσα προ­βλέ­πο­νται για το άσυ­λο. Υπάρ­χουν μάλι­στα και επώ­νυ­μες καταγ­γε­λί­ες δύο αδελ­φών δικη­γό­ρων που εργά­ζο­νται στη Θεσσαλονίκη.

«Οι πρόσφυγες εξαφανίστηκαν»

«Εδώ και χρό­νια οργα­νώ­σεις προ­στα­σί­ας των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των κατη­γο­ρούν τις ελλη­νι­κές αρχές ότι παρά­νο­μα επα­να­προ­ω­θούν πρό­σφυ­γες πίσω στην Τουρ­κία» γρά­φουν οι αρθρο­γρά­φοι σε ρεπορ­τάζ τους από την Θεσ­σα­λο­νί­κη. «Δύο δικη­γό­ροι, ο Θεό­δω­ρος και ο Αντώ­νης Καρα­γιάν­νης, είναι βέβαιοι ότι μπο­ρούν να απο­δεί­ξουν τέτοιες επι­χει­ρή­σεις push-back, όπως λέγο­νται». Στο δημο­σί­ευ­μα γίνε­ται ενδει­κτι­κή εξι­στό­ρη­ση ενός περι­στα­τι­κού που έγι­νε στις 5 Νοεμ­βρί­ου του 2017, όταν ομά­δα προ­σφύ­γων έστει­λε στον έναν εκ των δικη­γό­ρων πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένα βίντεο και την τοπο­θε­σία που βρί­σκο­νταν. Μαζί με τον αδελ­φό του εντό­πι­σαν τους πρό­σφυ­γες κοντά σε δρό­μο προς την Ορε­στιά­δα και κάλε­σαν την αστυ­νο­μία να τους περι­συλ­λέ­ξει. Όταν όμως έφτα­σαν στην περιο­χή οι πρό­σφυ­γες είχαν εξαφανιστεί.

Ώρες αργό­τε­ρα πήραν μήνυ­μά τους ότι συνε­λή­φθη­σαν από την αστυ­νο­μία και επα­να­προ­ω­θή­θη­καν στην Τουρ­κία. «Το ευρω­παϊ­κό δίκαιο επι­βάλ­λει στις χώρες να εξε­τά­ζουν πρώ­τα αιτή­μα­τα χορή­γη­σης ασύ­λου πριν από κάθε δια­δι­κα­σία απώ­θη­σης και επι­στρο­φής» ανα­φέ­ρε­ται στο δημο­σί­ευ­μα. «Από τότε που οι Ευρω­παί­οι θωρα­κί­ζο­νται κατά των προ­σφύ­γων, πλη­θαί­νουν δημο­σιεύ­μα­τα για επι­χει­ρή­σεις push-back στα σύνο­ρα. Πολι­τι­κοί, που σε συζη­τή­σεις στο προ­σφυ­γι­κό κάνουν λόγο για τάξη και ελέγ­χους, σιω­πούν για αυτές τις συστη­μα­τι­κές παρα­βιά­σεις στα εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα της ΕΕ».

«Push back κομμάτι του πολέμου»

Και οι αρθρο­γρά­φοι συνε­χί­ζουν: «Η οργά­νω­ση Human Rights Watch έχει κατα­γρά­ψει 24 επι­χει­ρή­σεις push-back στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα μέσα στο Δεκέμ­βριο, σύμ­φω­να με τις οποί­ες Έλλη­νες αστυ­νο­μι­κοί κακο­ποί­η­σαν εν μέρει τους πρό­σφυ­γες, τους λήστε­ψαν και παρά τις πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες τους απώ­θη­σαν με τα εσώ­ρου­χα πίσω στην Τουρ­κία. Τρεις ελλη­νι­κές ΜΚΟ κατέ­γρα­ψαν τον ίδιο μήνα 39 τέτοιες περι­πτώ­σεις (…)προ­α­σπι­στές των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των κατέ­γρα­ψαν  περι­στα­τι­κά κυρί­ως στον ποτα­μό Έβρο (…) η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση συνε­χώς επι­μέ­νει ότι τηρού­νται όλες οι νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες, αλλά εμπει­ρο­γνώ­μο­νες σε θέμα­τα προ­σφύ­γων και ασύ­λου επι­κρί­νουν τις ελλη­νι­κές αρχές ότι για να κρα­τή­σουν χαμη­λά τον αριθ­μό των προ­σφύ­γων απω­θούν εν γνώ­σει τους παρά­νο­μα πίσω στην Τουρ­κία τους πρό­σφυ­γες. Μάλι­στα στέ­λε­χος ερευ­νη­τι­κού ινστι­τού­του σε θέμα­τα ασύ­λου και μετα­νά­στευ­σης ανα­φέ­ρει ότι οι παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις απο­τε­λούν τμή­μα άσκη­σης του πολέμου».

Πηγή: Deutsche Welle / Ειρή­νη Αναστασοπούλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο