Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Spot της ΚΝΕ Εμείς είμαστε η Ευρώπη! — 9 Ιουνίου ψηφίζουμε ΚΚΕ!

Εμείς είμα­στε η Ευρώ­πη! — 9 Ιου­νί­ου ψηφί­ζου­με ΚΚΕ! Σε συνέ­χεια του χθε­σι­νού σποτ της ΚΝΕ “Αυτή η Ευρώ­πη δεν είσαι εσύ!”, σήμε­ρα επα­νερ­χό­μα­στε ανα­δει­κνύ­ο­ντας τη δική μας Ευρώ­πη… Για­τί, αν ο κόσμος τους είναι καθρέ­φτης της πολι­τι­κής τους, τότε οι αγώ­νες μας είναι καθρέ­φτης του δικού μας κόσμου!

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος σε πολ­λές χώρες της Ευρώ­πης δίνουν μια «εικό­να» για το γεγο­νός πως οι λαοί δεν έχουν πει ακό­μα την τελευ­ταία τους λέξη.

Στη Γαλ­λία οι εργα­ζό­με­νοι σε μια πολύ­μη­νη σύγκρου­ση με την εργο­δο­σία, την κυβέρ­νη­ση και διά­φο­ρα στη­ρίγ­μα­τα του συστή­μα­τος δημιούρ­γη­σαν εμβλη­μα­τι­κά παρα­δείγ­μα­τα που απο­τυ­πώ­θη­καν σε ένα σύν­θη­μα που έγρα­ψαν εργά­τες ενός πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου: «εμείς παρά­γου­με, εμείς αποφασίζουμε»!

Σε πολ­λές χώρες, όπως στη Γερ­μα­νία, γίνο­νται απερ­γί­ες σε κλά­δους μετά από ολό­κλη­ρες δεκα­ε­τί­ες. Οι αγρό­τες σε πολ­λές χώρες, με τα μπλό­κα τους και πολύ­μορ­φες μαχη­τι­κές δρά­σεις έβα­λαν στο στό­χα­στρο την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, τη στρα­τη­γι­κή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» που δίνουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια σε μεγά­λους ομί­λους δημιουρ­γώ­ντας ένα εφιαλ­τι­κό μέλ­λον για τους πολλούς.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ θα συμ­βάλ­λει στη δυνα­μι­κή αυτών των αγώ­νων. Για­τί πρώ­τα και κύρια η αυξη­μέ­νη του δύνα­μη θα κατα­τε­θεί στην όξυν­ση της ταξι­κής σύγκρου­σης στην Ελλά­δα. Θα γίνουν περισ­σό­τε­ρα τα παρα­δείγ­μα­τα που θα «φωτί­ζουν» τον δρό­μο της πάλης στους λαούς όλης της Ευρώ­πης. Θα ενι­σχυ­θεί η ανταλ­λα­γή πεί­ρας και κοι­νή δρά­ση των εργα­ζο­μέ­νων, όπως ήδη συμ­βαί­νει με εργα­ζό­με­νους στα λιμά­νια, στον κλά­δο των μετα­φο­ρών κ.λπ. Θα ανα­δει­κνύ­ο­νται πιο απο­φα­σι­στι­κά τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων όλης της Ευρώ­πης, θα στη­ρί­ζο­νται οι δίκαιες κινη­το­ποι­ή­σεις τους και θα απο­κα­λύ­πτο­νται έγκαι­ρα αντι­λαϊ­κοί σχε­δια­σμοί από τους ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, αφού μόνο αυτοί στέ­κο­νται και τοπο­θε­τού­νται ολο­κλη­ρω­τι­κά, τεκ­μη­ριω­μέ­να και στα­θε­ρά, απο­κλει­στι­κά με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων και όχι με τα λόμπι των μονο­πω­λί­ων, τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους αντα­γω­νι­σμούς ανά­με­σα σε αστι­κές τάξεις, κρά­τη και ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμμαχίες.

Τώρα ΚΚΕ, λοιπόν, γιατί η ενίσχυση του ΚΚΕ
θα κατατεθεί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων
και την ενίσχυση των αγώνων των μαθητών,
των φοιτητών, των εργαζομένων, των αγροτών.
Γιατί θα δώσει μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας σε όλη την Ευρώπη
και όχι μόνο…
Τώρα ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση!
Για την Ελλάδα και την Ευρώπη των πολλών, του σοσιαλισμού!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο