Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Starbucks: Aπέλυσε εργαζόμενους που ήθελαν να συνδικαλιστούν

Το απάν­θρω­πο πρό­σω­πο του καπι­τα­λι­σμού που βρί­σκε­ται πίσω από γνω­στές φίρ­μες και δημο­φι­λή brand names έδει­ξε η Starbucks, απο­λύ­ο­ντας χθες Τρί­τη υπαλ­λή­λους σε καφέ της στο Μέμ­φις, στις κεντρι­κές ΗΠΑ, που σκό­πευαν να εντα­χθούν στο Starbucks Workers United (SWU), το πρώ­το συν­δι­κά­το εργα­ζο­μέ­νων της αλυ­σί­δας στη χώρα, που δημιουρ­γή­θη­κε πρόσφατα.

Επι­σή­μως πρό­σα­ψε στους επτά υπαλ­λή­λους που απο­λύ­θη­καν ότι παρα­βί­α­σαν τον εσω­τε­ρι­κό κανο­νι­σμό της, επι­τρέ­πο­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους να εισέλ­θουν στο κατά­στη­μά της πέραν του ωρα­ρί­ου λει­τουρ­γί­ας για να παρα­χω­ρή­σουν συνε­ντεύ­ξεις, δήλω­σε εκπρό­σω­πος του ομί­λου στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Επρό­κει­το πάνω απ’ όλα για «αντί­ποι­να» στους εργα­ζο­μέ­νους διό­τι ήθε­λαν το συν­δι­κά­το να επε­κτα­θεί στο υπο­κα­τά­στη­μα, αντέ­τα­ξε το SWU σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Σ’ εμέ­να δεν είχαν μιλή­σει ποτέ, δεν είχαν ανα­φερ­θεί» στον εσω­τε­ρι­κό κανο­νι­σμό που επι­κα­λέ­στη­κε η Starbucks για τις απο­λύ­σεις, τόνι­σε η Νίκι Τέι­λορ, υπεύ­θυ­νη βάρ­διας στο συγκε­κρι­μέ­νο καφέ, το Poplar & Highland, που είναι ανά­με­σα στους ανθρώ­πους που απολύθηκαν.

«Πρό­κει­ται για ξεκά­θα­ρη προ­σπά­θεια από πλευ­ράς της Starbucks να επι­βλη­θούν αντί­ποι­να σε όσους μάχο­νται για να υπάρ­ξει συν­δι­κά­το στο κατά­στη­μα και να εκφο­βι­στούν οι υπό­λοι­ποι εργα­ζό­με­νοι», πρό­σθε­σε, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του συνδικάτου.

Θα κατα­τε­θούν προ­σφυ­γές στην ομο­σπον­δια­κή υπη­ρε­σία που είναι αρμό­δια για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και τις εργα­σια­κές σχέ­σεις στις ΗΠΑ (National Labor Relations Board, NLRB), τόνι­σε η οργάνωση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η έγκρι­ση τον Δεκέμ­βριο της δημιουρ­γί­ας συν­δι­κά­του από την πλειο­ψη­φία των υπαλ­λή­λων δύο καφέ της αλυ­σί­δας Starbucks στο Μπά­φα­λο, κοντά στα σύνο­ρα με τον Κανα­δά, είχε προ­κα­λέ­σει ενθουσιασμό.

Ο Αμε­ρι­κα­νι­κός κολοσ­σός κατα­στη­μά­των καφέ είχε κινη­το­ποι­ή­σει τα μεγά­λα μέσα για να τους απο­τρέ­ψει, στέλ­νο­ντας στε­λέ­χη της στην περιο­χή και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­ντας τις προ­σφυ­γές της στην NLRB. Μολα­ταύ­τα, το SWU έκα­νε την είσο­δό του σε δύο από τα τρία καφέ όπου οργα­νώ­θη­κε ψηφο­φο­ρία και πλέ­ον οι εργα­ζό­με­νοι σε πάνω από 50 ακό­μη επι­διώ­κουν ενερ­γά να εντα­χθούν σε αυτό.

Το συν­δι­κά­το ανα­κοί­νω­σε πως δημιούρ­γη­σε ειδι­κό ταμείο για την υπο­στή­ρι­ξη των υπαλ­λή­λων που απο­λύ­θη­καν. Μερι­κές ώρες αργό­τε­ρα, είχαν συγκε­ντρω­θεί σχε­δόν 25.000 δολάρια.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο