Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη Γάζα δολοφονούν αμάχους και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προωθεί την ισραηλινή προπαγάνδα!

Την ώρα που ο λαός της Παλαι­στί­νης θρη­νεί του­λά­χι­στον 16 νεκρούς από τις σφαί­ρες ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη Γάζα, ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης επι­δί­δε­ται σε… προ­ώ­θη­ση των θέσε­ων της ισραη­λι­νής πρε­σβεί­ας στην Αθή­να! Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μέσω του λογα­ρια­σμού του στο Twitter, ο αντι­πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας προ­έ­βη σε τρι­πλό retweet της προ­πα­γάν­δας του ισραη­λι­νού κρά­τους που προ­σπα­θεί να απο­προ­σα­να­το­λί­σει την κοι­νή γνώ­μη από το έγκλη­μα, με ανα­φο­ρές στη… δρά­ση της Χαμάς. 

Adonis 2

Ουσια­στι­κά, η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ επι­χει­ρεί να προ­βά­λει ως «μη ειρη­νι­κή» την χθε­σι­νή πορεία χιλιά­δων παλαι­στι­νί­ων με αφορ­μή τη «Μέρα της Γης», κάνο­ντας λόγο για τρο­μο­κρά­τες και επι­θέ­σεις της Χαμάς προς τους ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες οι οποί­οι… ανα­γκά­στη­καν να αντα­πο­δώ­σουν τα πυρά! 

Adonis 1

Ασφα­λώς, δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ταυ­τί­ζε­ται με ακραί­ες από­ψεις προ­ερ­χό­με­νες από το Ισρα­ήλ. Στις 30 Δεκέμ­βρη 2017, ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ είχε χαρα­κτη­ρί­σει  στο twitter «απλά άψο­γο» τον ακρο­δε­ξιό ραβ­βί­νο Μορ­ντε­χάι Φρι­ζή, ο οποί­ος είχε επι­δο­θεί σε ένα κρε­σέ­ντο ύβρε­ων και απει­λών («μια σφαί­ρα στο κεφά­λι») ενά­ντια στην οργά­νω­ση «Ρου­βί­κω­νας». 

Φυσι­κά, να θυμί­σου­με, ότι δεν έχουν περά­σει πολ­λά χρό­νια από τότε που ο νυν αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ προ­ω­θού­σε γεμά­τος περη­φά­νια στην εκπο­μπή τηλε­πω­λή­σε­ων το πόνη­μα «Εβραί­οι: Όλη η αλή­θεια» του αρχι­φα­σί­στα Κων­στα­ντί­νου Πλεύ­ρη, με εμε­τι­κές ρατσι­στι­κές, αντι­ση­μι­τι­κές ανα­φο­ρές που θα ζήλευε μέχρι και ο ίδιος ο Χίτλερ… 

Παλαι­στι­νια­κά εδά­φη: Συνε­χί­ζουν να δολο­φο­νούν οι Ισραη­λι­νοί – Του­λά­χι­στον 12 νεκροί σήμε­ρα (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο