Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Street art καλλιτέχνις μήνυσε το Βατικανό για αναπαραγωγή του έργου της σε γραμματόσημο

H καλ­λι­τέ­χνις της street art Alessia Babrow μήνυ­σε το Βατι­κα­νό αφού ανα­κά­λυ­ψε ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ανα­πα­ρα­γω­γή του έργου της σε γραμ­μα­τό­ση­μο του Πάσχα του 2020.

Σύμ­φω­να με το AP, η Babrow υπέ­βα­λε αγω­γή τον περα­σμέ­νο μήνα ενα­ντί­ον της Υπη­ρε­σί­ας Τηλε­πι­κοι­νω­νιών του Βατι­κα­νού στη Ρώμη για φερό­με­νη χρή­ση της εικό­νας της χωρίς συγκα­τά­θε­ση. Η καλ­λι­τέ­χνις ζητά απο­ζη­μί­ω­ση περί­που 130.000 ευρώ.

«Δεν μπο­ρού­σα να το πιστέ­ψω. Ειλι­κρι­νά νόμι­ζα ότι ήταν ένα αστείο» είπε σε συνέ­ντευ­ξή της στο AP. «Το πραγ­μα­τι­κό σοκ είναι ότι δεν περι­μέ­νε­τε ορι­σμέ­να πράγ­μα­τα από συγκε­κρι­μέ­νους οργα­νι­σμούς» ανέφερε.

Η καλ­λι­τέ­χνις είπε ότι προ­σπά­θη­σε να δια­πραγ­μα­τευ­τεί για διευ­θέ­τη­ση με το Βατι­κα­νό, αν και όπως εξή­γη­σε, η εκκλη­σια­στι­κή αρχή της Ρωμαιο­κα­θο­λι­κής Εκκλη­σί­ας δεν έχει ακό­μη επί­ση­μα αντα­πο­κρι­θεί στο αίτη­μά της.

Στο έργο απει­κο­νί­ζε­ται ο Χρι­στός, όπως παρου­σιά­ζε­ται σε πίνα­κα ζωγρα­φι­κής του Γερ­μα­νού ζωγρά­φου Χάιν­ριχ Χόφ­μαν. Στο σώμα η Babrow έχει προ­σθέ­σει μία εικό­να ανθρώ­πι­νης καρ­διάς και τις λέξεις «JUST USE IT».

Το έργο εντάσ­σε­ται στο πρό­τζεκτ «Just Use It» που ξεκί­νη­σε η καλ­λι­τέ­χνις το 2013 με στό­χο, όπως λέει να προ­ω­θή­σει την ευφυ­ΐα της καρδιάς.

Η καλ­λι­τέ­χνις δημιούρ­γη­σε την εικό­να και την κόλ­λη­σε σε έναν τοί­χο, κοντά στο Βατι­κα­νό, στη γέφυ­ρα Βιτό­ριο Εμα­νου­έ­λε Β’ και δεν περί­με­νε ότι θα πέσει στην αντί­λη­ψη των αξιω­μα­τού­χων της εκκλησίας.

Στη σει­ρά γραμ­μα­το­σή­μων γίνε­ται ανα­φο­ρά στον Χόφ­μαν, αλλά όχι και στη street art καλ­λι­τέ­χνι­δα, η οποία είδε πρώ­τη φορά το έργο της σε γραμ­μα­τό­ση­μο στο Instagram. Η καλ­λι­τέ­χνις έστει­λε τρεις επι­στο­λές στο Βατι­κα­νό ζητώ­ντας να ανα­γνω­ρι­στεί ότι πρό­κει­ται για έργο της.

Δεν ήταν μέρος του των σχε­δί­ων μου να κατα­θέ­σω μήνυ­ση, δήλω­σε στην ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα «Il Fatto Quotidiano» σημειώ­νο­ντας ότι αν ήταν ενή­με­ρη θα έδι­νε την άδειά της για τη χρή­ση του έργου της δωρεάν.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο