Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League: Μεγάλο «διπλό» του Άρη στην Τούμπα — Επεισόδια από οπαδούς του ΠΑΟΚ

Επει­σο­δια­κό ήταν το ντέρ­μπι της Θεσ­σα­λο­νί­κης μετα­ξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη στην Τού­μπα για την 11η Αγω­νι­στι­κή της Super League, με τους κιτρι­νό­μαυ­ρους να πετυ­χαί­νουν σπου­δαία νίκη με 0–1, σε έναν αγώ­να που διε­κό­πη εξαι­τί­ας εισβο­λής οπα­δών στον αγω­νι­στι­κό χώρο.

Το ντέρ­μπι είχε πάθος και δύνα­μη και ο Αρης, πιο ξεκού­ρα­στος και «δια­βα­σμέ­νος», έφτα­σε στη νίκη με γκολ του Μαν­τσί­νι από το 41ο λεπτό.

Στο 92ο λεπτό οπα­δοί του Δικε­φά­λου εισέ­βαλ­λαν στον αγω­νι­στι­κό χώρο από την Θύρα 4, πέτα­ξαν φωτο­βο­λί­δες και αντι­κεί­με­να, ανα­γκά­ζο­ντας τον διαι­τη­τή του αγώ­να να δια­κό­ψει τον αγώ­να και να απο­σύ­ρει τις δύο ομά­δες στα απο­δυ­τή­ρια. Έπει­τα από 40 λεπτά ο αγώ­νας συνε­χί­στη­κε χωρίς αλλα­γή του αποτελέσματος.

Επει­σό­δια δια­δρα­μα­τί­στη­καν και έξω από το γήπε­δο της Τού­μπας, κατά την ανα­χώ­ρη­ση του πούλ­μαν που μετέ­φε­ρε τους παί­κτες του ΠΑΟΚ οι οποί­οι απο­δο­κι­μά­στη­καν έντο­να από συγκε­ντρω­μέ­νους οπαδούς.

Η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε τέσ­σε­ρις συλ­λή­ψεις οπα­δών εντός του αγω­νι­στι­κού χώρου.

Ο ΠΑΟΚ μετά την είσο­δο των οπα­δών του στον αγω­νι­στι­κό χώρο της Τού­μπας και τα επει­σό­δια που έγι­ναν κιν­δυ­νεύ­ει με ποι­νή κεκλει­σμέ­νων των θυρών από δύο έως τέσ­σε­ρις αγω­νι­στι­κές, καθώς και με χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο από 50.000 ευρώ ως 250.000 ευρώ.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο