Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 13η Αγωνιστική: Ξεχώρισαν Λαμία και… ισοπαλίες

Με τρεις δια­δο­χι­κές ισο­πα­λί­ες ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο πρώ­τος γύρος της Super League. Η Λαμία… πρό­λα­βε και κέρ­δι­σε τον ΟΦΗ καθώς στη συνέ­χεια σε Τρί­πο­λη, Περι­στέ­ρι και Βόλο δεν υπήρ­ξε νικητής.

ΛΑΜΙΑ — ΟΦΗ 2–1

Η Λαμία συνέ­χι­σε την εξαι­ρε­τι­κή πορεία των τελευ­ταί­ων αγω­νι­στι­κών, κερ­δί­ζο­ντας — και μάλι­στα με ανα­τρο­πή — τον ΟΦΗ. Η ομά­δα του Άκη Μάν­τζιου δια­τη­ρεί­ται αήτ­τη­τη στα πέντε πιο πρό­σφα­τα παι­χνί­δια της, έχο­ντας μαζέ­ψει στο διά­στη­μα αυτό 13 βαθ­μούς! Παράλ­λη­λα, κατά­φε­ρε να κλεί­σει αήτ­τη­τη στην έδρα της τον πρώ­το γύρο, με το κοντέρ να “γρά­φει” 3–4‑0! Ο σύλ­λο­γος από τη Φθιώ­τι­δα διεύ­ρυ­νε, παράλ­λη­λα, το αήτ­τη­το σερί της απέ­να­ντι στον ΟΦΗ, από τον οποίο πλέ­ον δεν έχει ηττη­θεί στα πέντε τελευ­ταία μετα­ξύ τους παι­χνί­δια (τρεις νίκες, δυο ισο­πα­λί­ες), με τον Ροζέ­ριο Του­ράμ να πετυ­χαί­νει το πέμ­πτο φετι­νό του τέρ­μα και τον Ελί­νι Δημού­τσο να κάνει… σεφτέ. Οι Κρη­τι­κοί έχα­σαν την ευκαι­ρία να στα­θε­ρο­ποι­η­θούν στην τρί­τη θέση, γνω­ρί­ζο­ντας την πέμ­πτη συνε­χό­με­νη εκτός έδρας ήττα τους.

«Στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο δεν είδα­με το ποδό­σφαι­ρο που θέλου­με να παί­ζου­με. Μας έλει­ψε η πίστη στο ποδό­σφαι­ρό μας, ακο­λου­θή­σα­με το ποδό­σφαι­ρο του αντι­πά­λου και δεν πρέ­πει να γίνε­ται αυτό», σχο­λί­α­σε προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος ο Γιώρ­γος Σίμος, με τον Μάν­τζιο να εμφα­νί­ζε­ται πολύ πιο ήρε­μος: «Διορ­θώ­σα­με κάποιο πράγ­μα­τα και αυτό φαί­νε­ται στο παι­χνί­δι μας. Νομί­ζω ότι τίπο­τα δεν γίνε­ται τυχαία. Γενι­κό­τε­ρα μπο­ρώ να πω ότι βελ­τιω­νό­μα­στε και αυτό φαί­νε­ται στο γήπε­δο. Δεν έχει νόη­μα να κάνου­με από τώρα κου­βέ­ντα για τα Play Off. Είμα­στε μακριά από το να συζη­τά­με κάτι τέτοιο».

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ — ΑΕΛ 1–1

Δύο πρώ­ην παί­κτες της Λαμί­ας έπαι­ξαν καθο­ρι­στι­κό ρόλο στο 1–1 του «Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης». Το τέταρ­το φετι­νό τέρ­μα του Χερό­νι­μο Μπα­ρά­λες φάνη­κε να δίνει τους τρεις βαθ­μούς στον Αστέ­ρα, κάνο­ντας παράλ­λη­λα νικη­φό­ρο το ντε­μπού­το του Μίλαν Ράστα­βατς στον πάγκο του. Ωστό­σο, το πρώ­το τέρ­μα του Ζαν Λουκ Ασού­μπρε, που είχε περά­σει ως αλλα­γή, με τη φανέ­λα της ΑΕΛ — είχε πετύ­χει ένα και πέρυ­σι όντας παί­κτης της Λαμί­ας — χάρι­σε στους “βυσ­σι­νί” το βαθ­μό της ισο­πα­λί­ας, κρα­τώ­ντας τους σε τρο­χιά Play Off. Ο Αστέ­ρας έμει­νε για πέμ­πτο συνε­χό­με­νο παι­χνί­δι μακριά από τη νίκη (τρεις ισο­πα­λί­ες, δύο ήττες), επι­βε­βαιώ­νο­ντας την παρά­δο­ση στις ανα­με­τρή­σεις μετα­ξύ των δυο ομά­δων στην Τρί­πο­λη: ήταν η πέμ­πτη ισο­πα­λία σε οκτώ αγώ­νες πρωταθλήματος!

Αντί δηλώ­σε­ων από τους δύο προ­πο­νη­τές, η κατα­γρα­φή του γεγο­νό­τος πως κατά τη διάρ­κεια και μετά το τέλος του αγώ­να, η ΠΑΕ ΑΕΛ και ο Αλέ­ξης Κού­γιας εξέ­δω­σαν τρεις (3) ανακοινώσεις-δηλώσεις!

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ — ΑΡΗΣ 2–2

Αήτ­τη­τος για έκτο δια­δο­χι­κό ντε­μπού­το σε πάγκο ομά­δας έμει­νε ο Σάβ­βας Παντε­λί­δης. Ο πρώ­ην τεχνι­κός του Άρη, ωστό­σο, δεν κατά­φε­ρε για τρί­το παι­χνί­δι να κερ­δί­σει τους “κίτρι­νους”, αλλά του­λά­χι­στον πήρε την πρώ­τη του ισο­πα­λία καθώς είχαν προη­γη­θεί δυο ήττες. Σ’ αυτό βοή­θη­σαν τα μέγι­στα οι δυο πρώ­τοι σκό­ρερ του Ατρό­μη­του, με τον Γιώρ­γο Μανού­σο να φτά­νει στα επτά (7) γκολ στη Super League και τον Από­στο­λο Βέλ­λιο στα πέντε (5). Οι Περι­στε­ριώ­τες δια­τή­ρη­σαν, πάντως, τον τίτλο της πιο… θεα­μα­τι­κής ομά­δας του πρω­τα­θλή­μα­τος καθώς στους αγώ­νες τους έχουν σημειω­θεί 41 γκολ — 3,15 ανά αγώ­να! Αήτ­τη­τος, από την πλευ­ρά του, για έβδο­μο ματς στον πάγκο του Άρη έμει­νε ο Μίχα­ελ Ένινγκ, έχο­ντας πια τρεις νίκες και τέσ­σε­ρις ισο­πα­λί­ες — οι τρεις συνε­χό­με­νες. Οι “κίτρι­νοι” κατά­φε­ραν να σκο­ρά­ρουν για 11ο δια­δο­χι­κό ματς, με τον Μπρού­νο Γκά­μα να φτά­νει στα τέσ­σε­ρα (4) γκολ και για τον Γιάν­νη Φετ­φα­τζί­δη στα δύο (2), αλλά να έχει και πέντε (5) ασίστ.

Στο αήτ­τη­το σερί που έχει “χτί­σει” η ομά­δα του, στά­θη­κε ο Ένινγκ λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Ήταν ένα παι­χνί­δι όπου οι διαι­τη­τές έπρε­πε να πάρουν κάποιες σημα­ντι­κές απο­φά­σεις, ωστό­σο το σημα­ντι­κό είναι ότι σώσα­με τον βαθ­μό. Θεω­ρώ πως θα κατα­φέ­ρου­με να βρε­θού­με στα Play Off, για­τί είμα­στε αήτ­τη­τοι για εφτά παι­χνί­δια και δεί­χνου­με βελ­τιω­μέ­νη εικό­να». Στην άλλη πλευ­ρά, ο Παντε­λί­δης στά­θη­κε αρχι­κά στο γεγο­νός πως η ομά­δα του δέχθη­κε τα δύο γκολ στις καθυ­στε­ρή­σεις των δυο ημι­χρό­νων και προ­σέ­θε­σε: «Σίγου­ρα τα παι­διά προ­σπά­θη­σαν, αλλά θέλου­με δου­λειά για να γίνου­με καλύ­τε­ροι. Το πού θα φτά­σου­με εξαρ­τά­ται από τα απο­τε­λέ­σμα­τα και από το πόσο γρή­γο­ρα μπο­ρούν τα παι­διά να αφο­μοιώ­σουν τα πράγ­μα­τα που θέλω».

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ — ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1–1

Θετι­κό απο­τέ­λε­σμα μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί για τον ΝΠΣ Βόλο η ισο­πα­λία με τον Πανα­θη­ναϊ­κό. Ωστό­σο, γεγο­νός παρα­μέ­νει η μόλις μια νίκη στα εννέα τελευ­ταία παι­χνί­δια για τη νεο­φώ­τι­στη ομά­δα. Το τέταρ­το φετι­νό γκολ του Χουάν Μου­νίθ στά­θη­κε αρκε­τό για να χαρί­σει το βαθ­μό στους Θεσ­σα­λούς που φαί­νε­ται να στρέ­φουν πια την προ­σο­χή τους στα Play Out μετά το ελπι­δο­φό­ρο τους ξεκί­νη­μα. Ο Τάσος Χατζη­γιο­βά­νης βρή­κε για τρί­τη φορά στη φετι­νή σεζόν δίχτυα, σκο­ρά­ρο­ντας μάλι­στα για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη αγω­νι­στι­κή από την άσπρη βού­λα! Οι “πρά­σι­νοι” έμει­ναν μεν αήτ­τη­τοι για πέμ­πτο σερί παι­χνί­δι (δυο εντός έδρας νίκες, τρεις εκτός έδρας ισο­πα­λί­ες), ωστό­σο ακό­μη δεν έχουν κατα­φέ­ρει να βρε­θούν εντός της πρώ­της εξάδας.

Εκεί στά­θη­κε στις δηλώ­σεις του και το Γιώρ­γος Δώνης: «Νομί­ζω ότι δεν υπάρ­χει δικαιο­λο­γία για μια ομά­δα με τέτοια υπε­ρο­χή να μην παίρ­νει το ματς με 2–3 γκολ δια­φο­ρά. Η επι­πο­λαιό­τη­τά μας ήταν στα όρια της ανοη­σί­ας. Με αυτό τον τρό­πο δεν μπο­ρού­με να φτά­σου­με μακριά. Η απο­γο­ή­τευ­ση είναι πολύ μεγά­λη». Ικα­νο­ποι­η­μέ­νος εμφα­νί­στη­κε, από την πλευ­ρά του, ο Χουάν Φερά­ντο λέγο­ντας: «Εμείς θέλα­με τη νίκη. Το παι­χνί­δι ξεκί­νη­σε μ’ ένα πέναλ­τι που σηκώ­νει συζή­τη­ση. Βγά­λα­με χαρα­κτή­ρα και ισο­φα­ρί­σα­με. Είμαι, όμως, ενο­χλη­μέ­νος διό­τι στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο χάνα­με την μπά­λα και δεν μπο­ρού­σα­με να παί­ξου­με το ποδό­σφαι­ρο που θέλαμε».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο