Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — 17η Αγωνιστική: Ντέρμπι «αιωνίων» Νο 201

Κρα­τά­ει «αιώ­νια» αυτή η… κολό­νια! Για την ακρί­βεια… 32.726 ημέ­ρες, όσες δηλα­δή μεσο­λά­βη­σαν από την πρώ­τη ανα­μέ­τρη­ση του Πανα­θη­ναϊ­κού με τον Ολυ­μπια­κό στο γήπε­δο της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας (1 Ιου­νί­ου 1930) μέχρι το ελλη­νι­κό “clasico” της Κυρια­κής 5/1/2020 στο κεκλει­σμέ­νων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης».

Εννέα συμπλη­ρω­μέ­νες δεκα­ε­τί­ες πλέ­ον, πλημ­μυ­ρι­σμέ­νες από πάθος, μάχες σώμα με σώμα για την από­λυ­τη κυριαρ­χία ανά­με­σα στο «κόκ­κι­νο» και το «πρά­σι­νο», το «πρά­σι­νο» και το «κόκ­κι­νο», μία δια­δρο­μή γεμά­τη από αγώ­νες που έκρι­ναν τίτλους πρω­τα­θλη­τή και κυπελ­λού­χου και μεγά­λες προκρίσεις.

Το «αλα­το­πί­πε­ρο» στη ζωή του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου, που από το βρά­δυ της 22ας Σεπτεμ­βρί­ου (και το 1–1 του ντέρ­μπι «αιω­νί­ων» του α΄ γύρου στο ΟΑΚΑ) έπια­σε τα… 200! Κι ετοι­μά­ζε­ται να μπει πλέ­ον στην τρί­τη εκα­το­ντά­δα αγώ­νων, βάζο­ντας τον Ολυ­μπια­κό και τον Πανα­θη­ναϊ­κό, τον Πανα­θη­ναϊ­κό και τον Ολυ­μπια­κό, στην δέκα­τη δεκα­ε­τία των μονο­μα­χιών τους μέσα στα γήπεδα…

Από τις 15 Ιου­νί­ου 1930 και το πρώ­το μεγά­λο ματς Ολυ­μπια­κός-Πανα­θη­ναϊ­κός που διε­ξή­χθη στο ουδέ­τε­ρο (παλιό) γήπε­δο του Άρη Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέχρι και την περ­σι­νή σεζόν (11η Νοεμ­βρί­ου, 10η αγω­νι­στι­κή), οι δύο «αιώ­νιοι» έχουν ανα­με­τρη­θεί 78 φορές για το πρω­τά­θλη­μα με γηπε­δού­χους τους Πει­ραιώ­τες (τελι­κή φάση Πανελ­λη­νί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος ή κανο­νι­κή περί­ο­δος Εθνι­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος), με τον Ολυ­μπια­κό να έχει τη μερί­δα του λέο­ντος, καθό­τι νίκη­σε 36 φορές (ποσο­στό 46,2%).

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός από την πλευ­ρά του έχει 14 «διπλά» στην έδρα του μεγά­λου αντι­πά­λου του (17,9%), ενώ 28 ντέρ­μπι έλη­ξαν ισό­πα­λα (35,9%). Με απλά λόγια οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» έχουν συνο­λι­κά 22 νίκες περισ­σό­τε­ρες από τους «πρά­σι­νους» ως γηπε­δού­χοι στα μεγά­λα, ελλη­νι­κά «clasico». Αντί­στοι­χα μεγά­λη είναι η δια­φο­ρά των δύο ομά­δων και στα τέρ­μα­τα, με τον Ολυ­μπια­κό να έχει 108 γκολ στο ενερ­γη­τι­κό του (μαζί με τα 4 ματς που πήρε άνευ αγώ­νος) και τον Πανα­θη­ναϊ­κό να μετρά­ει 74 γκολ.

programma

Τα χτε­σι­νά αποτελέσματα:

Super League

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο