Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Super League — Play Off: Στην τελική ευθεία με κορύφωση των ανταγωνισμών

Η πρεμιέρα των πλέι οφ υπήρξε αντανάκλαση του οξυμένου κλίματος και του «πολέμου» συμφερόντων, λίγο πριν το φινάλε της σεζόν

Χρειά­στη­κε μόλις η 1η αγω­νι­στι­κή των πλέι οφ ώστε να ξεδι­πλω­θεί εντός των αγω­νι­στι­κών χώρων όλο το κλί­μα όξυν­σης μετα­ξύ αντί­πα­λων συμ­φε­ρό­ντων στο ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Στα δύο ντέρ­μπι του προ­γράμ­μα­τος, σε Νέα Φιλα­δέλ­φεια και Χαρι­λά­ου, δεν έλει­ψαν η έντα­ση, τα νεύ­ρα και οι αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες μετα­ξύ των βασι­κών αντα­γω­νι­στών της Super League. Από την άλλη, το θέμα της διαι­τη­σί­ας γίνε­ται και πάλι το καλύ­τε­ρο άλλο­θι ώστε να εντα­θούν οι συγκε­κρι­μέ­νοι αντα­γω­νι­σμοί, που μάλι­στα ειδι­κά φέτος δεί­χνουν να τρέ­φο­νται περαι­τέ­ρω και από το μονα­δι­κό — για τα τελευ­ταία του­λά­χι­στον 15 χρό­νια — σκη­νι­κό και οι τέσ­σε­ρις ισχυ­ροί του πρω­τα­θλή­μα­τος, Ολυ­μπια­κός, Πανα­θη­ναϊ­κός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, να διεκ­δι­κούν με αξιώ­σεις τον τίτλο. Ετσι, η κορύ­φω­ση της μάχης για τα πρω­τεία στο «προ­ϊ­όν», ως παρά­με­τρος και των γενι­κό­τε­ρων πολύ­πλευ­ρων στό­χων των επι­χει­ρη­μα­τιών του χώρου, οξύ­νει και την κόντρα για την από­κτη­σή τους.

Φυσι­κά, στην προ­σπά­θεια επί­τευ­ξης των όποιων σχε­δί­ων και στα όσα την ακο­λου­θούν, για μία ακό­μα φορά δεν λεί­πει η προ­σπά­θεια εκμε­τάλ­λευ­σης της μάζας των υπο­στη­ρι­κτών των ομά­δων, της αγά­πης τους για τις ομά­δες τους. Η καλ­λιέρ­γεια συγκε­κρι­μέ­νου κλί­μα­τος προ­κει­μέ­νου να κρυ­φτούν οι πραγ­μα­τι­κοί επι­χει­ρη­μα­τι­κοί αντα­γω­νι­σμοί εντός του «προ­ϊ­ό­ντος» δυνα­μι­τί­ζει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την κατά­στα­ση, με «θύτες» και «θύμα­τα», «ευνοη­μέ­νους» και «αδι­κη­μέ­νους» να συν­θέ­τουν το άκρως βολι­κό σκη­νι­κό προ­κει­μέ­νου να αυξη­θεί η δυνα­μι­κή των αντι­μα­χό­με­νων πλευ­ρών στις αδυ­σώ­πη­τες κόντρες συμ­φε­ρό­ντων. Ετσι τα πράγ­μα­τα δεί­χνουν να βαδί­ζουν ήδη σε επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, με την έντα­ση να ανα­μέ­νε­ται να κορυ­φω­θεί όσο πλη­σιά­ζου­με στο φινά­λε της σεζόν… Την ίδια στιγ­μή, από πλευ­ράς κυβέρ­νη­σης τηρεί­ται «σιγή ιχθύ­ος» όσον αφο­ρά τους αντα­γω­νι­σμούς και τα όσα συμ­βαί­νουν, σε μια εμφα­νή προ­σπά­θεια να απο­φευ­χθεί κάθε «εμπλο­κή», ενό­ψει και των εκλογών.

Στρα­βή αρχή, θολή συνέχεια

Το θέμα της διαι­τη­σί­ας, που απο­τέ­λε­σε τη «βιτρί­να» των αντα­γω­νι­σμών στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της σεζόν, δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­ψει από το προ­σκή­νιο και ενό­ψει της δια­δι­κα­σί­ας των πλέι οφ της Super League, που θα κρί­νουν τον τίτλο και τα ευρω­παϊ­κά εισι­τή­ρια, αλλά και των πλέι άουτ, που θα κρί­νουν την παρα­μο­νή στην κατη­γο­ρία. Ενδει­κτι­κό μάλι­στα της όξυν­σης είναι το κλί­μα που έχει δια­μορ­φω­θεί γύρω από την επι­λο­γή για ξένους διαι­τη­τές στα ντέρ­μπι, ένα «πεί­ρα­μα» που ξεκί­νη­σε τη σεζόν 2017 — 2018, σε μια αντί­στοι­χη περί­ο­δο όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών, και δια­φη­μί­στη­κε — τόσο από τους ισχυ­ρούς του ποδο­σφαί­ρου όσο και από τις κυβερ­νή­σεις, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, σήμε­ρα της ΝΔ — ως πανά­κεια για τη λύση των παθο­γε­νειών του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου. Τελι­κά, όχι μόνο απο­δεί­χθη­κε ότι δεν ήταν πραγ­μα­τι­κή λύση, αλλά πλέ­ον αμφι­σβη­τεί­ται έντο­να ακό­μα και απ’ αυτούς που είχαν υπο­δε­χτεί την εξέ­λι­ξη αυτή μετά βαΐ­ων και κλά­δων… Δείγ­μα και αυτό των βαθύ­τε­ρων αιτιών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών αντα­γω­νι­σμών στον χώρο, που προ­φα­νώς δεν είναι δυνα­τόν να λυθούν με την έλευ­ση ενός διαι­τη­τή «elite».

Ειδι­κά φέτος που ο αντα­γω­νι­σμός για τον τίτλο και τα ευρω­παϊ­κά εισι­τή­ρια είναι πιο έντο­νος από κάθε άλλη φορά εδώ και χρό­νια, το κλί­μα ενό­ψει πλέι οφ είχε ήδη οξυν­θεί πριν καν αρχί­σουν την περα­σμέ­νη Κυρια­κή με την 1η αγω­νι­στι­κή: Με τον ιδιο­κτή­τη της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός και πρό­ε­δρο της Super League, Β. Μαρι­νά­κη, να επι­τί­θε­ται στην ΕΠΟ και στην Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Διαι­τη­σί­ας για τον ορι­σμό των ξένων διαι­τη­τών της 1ης αγω­νι­στι­κής, ζητώ­ντας την αντι­κα­τά­στα­σή τους με άλλους, από την ευρω­παϊ­κή κατη­γο­ρία «elite». Η απά­ντη­ση της Ομο­σπον­δί­ας ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν μπο­ρού­σε να γίνει, ενώ συνέ­χεια έδω­σε η ΠΑΕ Βόλος — μία από τις έξι ομά­δες που συμ­με­τέ­χουν στα πλέι οφ — απει­λώ­ντας να κατέ­βει με τη δεύ­τε­ρη ομά­δα αν δεν ορί­ζο­νταν ξένοι διαι­τη­τές για τους αγώ­νες της ομά­δας. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, τα ντέρ­μπι ΑΕΚ — Πανα­θη­ναϊ­κός και Αρης — ΠΑΟΚ για την 1η αγω­νι­στι­κή κύλη­σαν σε κλί­μα γενι­κευ­μέ­νης έντα­σης και αμφι­σβή­τη­σης μετα­ξύ των αντι­πά­λων. Τα τελευ­ταία γεγο­νό­τα, έτσι, έρι­ξαν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο «νερό στον μύλο» των αντα­γω­νι­σμών που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη μετα­ξύ της διοί­κη­σης της Super League και των ΕΠΟ — ΚΕΔ, αλλά και αυτών στο εσω­τε­ρι­κό της Λίγκας των ΠΑΕ της πρώ­της κατηγορίας.

Ολοι ενα­ντί­ον όλων

Ενδει­κτι­κό είναι ότι αν και μετά τα όσα συνέ­βη­σαν φάνη­κε να υπάρ­χει συμ­φω­νία Super League — ΕΠΟ, μετά από πρω­το­βου­λία της διοί­κη­σης της πρώ­της, προ­κει­μέ­νου να δώσει βοή­θεια στο εγχεί­ρη­μα της έλευ­σης διαι­τη­τών κατη­γο­ρί­ας «elite», οι αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες μετα­ξύ των επι­κε­φα­λής των δύο φορέ­ων δεν στα­μά­τη­σαν, με βαρείς μάλι­στα χαρα­κτη­ρι­σμούς. Παράλ­λη­λα, παρά την αρχι­κά δια­φαι­νό­με­νη συμ­φω­νία, η ίδια η ΕΠΟ φρό­ντι­σε με ανα­κοί­νω­ση να ξεκα­θα­ρί­σει ότι η μόνη αρμό­δια για τον ορι­σμό των διαι­τη­τών είναι η ΚΕΔ και ότι βάσει κανο­νι­σμών δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει παρέμ­βα­ση κάποιας Λίγκας.

Από την άλλη, εντός της Λίγκας τα υπό­λοι­πα μέλη των λεγό­με­νου γκρουπ των ισχυ­ρών (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), παρό­τι δεί­χνουν να συμ­φω­νούν με το εν λόγω εγχεί­ρη­μα των «elite» διαι­τη­τών, εκδή­λω­σαν τη δυσφο­ρία τους για τους χει­ρι­σμούς και τον ρόλο της διοί­κη­σης της Λίγκας στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα. Οι δύο ΠΑΕ πήραν σαφή θέση υπέρ της ΕΠΟ στα ζητή­μα­τα αρμο­διό­τη­τας και έστρε­ψαν τα βέλη τους κατά της διοί­κη­σης της Λίγκας, προ­σά­πτο­ντάς της μερο­λη­πτι­κές πρα­κτι­κές για ίδιο όφελος.

Εν μέσω της γενι­κό­τε­ρης όξυν­σης, ο επι­κε­φα­λής της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Διαι­τη­σί­ας, Αγγλος αρχι­διαι­τη­τής Στιβ Μπέ­νετ, που έχει βρε­θεί στο στό­χα­στρο τόσο της διοί­κη­ση της SL όσο και συγκε­κρι­μέ­νων συμ­μα­χιών — μελών της, έχει καλέ­σει σε συνά­ντη­ση κορυ­φής τούς προ­έ­δρους των 6 ομά­δων των πλέι οφ (Πανα­θη­ναϊ­κού, ΑΕΚ, Ολυ­μπια­κού, ΠΑΟΚ, Αρη, Βόλου) την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, 27 Μάρτη.

Μπ. Τσ.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη του Σαββατοκύριακου»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο