Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Suzan Tayseer Salam: Ότι και να κάνουν η Παλαιστίνη δεν θα υποκύψει! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Η συγκέ­ντρω­ση ξεκί­νη­σε με ρίγη συγκί­νη­σης από το «ευχα­ρι­στώ» της Παλαι­στί­νιας Suzan Tayseer Salam, επι­κε­φα­λής της Ένω­σης Παλαι­στι­νια­κών Συν­δι­κά­των που σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία άνοι­ξε τη δια­μαρ­τυ­ρία, ενώ­νο­ντας την φωνή της με τους χιλιά­δες που έχουν κατα­κλύ­σει ήδη τα Προ­πύ­λαια στην ολο­νύ­χτια συγκέ­ντρω­ση — συναυ­λία των Φοι­τη­τι­κών Συλλόγων.

«Από την Παλαι­στί­νη σας καλώ να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, να υψώ­σου­με δυνα­τά τις φωνές μας και να κατα­λά­βου­με κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για να στα­μα­τή­σει η επί­θε­ση κατά της Παλαι­στί­νης και της Λωρί­δας της Γάζας, ιδιαί­τε­ρα ενα­ντί­ον της Ράφας», ανέ­φε­ρε ξεκι­νώ­ντας τον χαι­ρε­τι­σμό της.

Για να γίνει κατα­νοη­τό το μέγε­θος του εγκλή­μα­τος που δια­πράτ­τει το κρά­τος — δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ, ανέ­φε­ρε το στοι­χείο πως αυτή τη στιγ­μή στη Ράφα, δηλα­δή στο 20% μιας έκτα­σης όσο η Άνδρος, έχουν συγκε­ντρω­θεί 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι που αυτή τη στιγ­μή απει­λού­νται από την πεί­να και τις επιδημίες.

Κλεί­νο­ντας τον χαι­ρε­τι­σμό της, τόνι­σε πως αυτό που συμ­βαί­νει στην Παλαι­στί­νη είναι ένα έγκλη­μα σε βάρος ολό­κλη­ρης της ανθρω­πό­τη­τας, Ισρα­ήλ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ δολο­φο­νούν τον λαό της Παλαιστίνης.

Άλλα, όπως είπε «ότι και να κάνουν εμείς δεν θα υπο­κύ­ψου­με, η Παλαι­στί­νη δεν θα υπο­κύ­ψει, λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη»!

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο