Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συριζαϊσμός, ανώτατο στάδιο της ξετσιπωσιάς

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Χωρίς ίχνος ντρο­πής και με το γνω­στό, απύθ­με­νο θρά­σος που δια­κρί­νει τους θια­σώ­τες της νέας σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, η ιστο­σε­λί­δα tvxs.gr του ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Κούλογλου δημο­σί­ευ­σε σήμε­ρα ανώ­νυ­μο άρθρο-σχό­λιο με τίτλο «Το ΚΚΕ ας βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τα του». Ανα­φε­ρό­με­νος σε παλαιό­τε­ρη εθι­μο­τυ­πι­κή συνά­ντη­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ.Κουτσούμπα με τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, ο συντά­κτης του άρθρου επι­χει­ρεί να επι­τε­θεί στο ΚΚΕ, το οποίο επί της ουσί­ας κατη­γο­ρεί ότι βάζει στην ίδια μοί­ρα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Μάλι­στα, δε διστά­ζει στο τέλος να κλεί­σει το κεί­με­νο με μια… νου­θε­σία: «Από την υπό­θε­ση της Εσθο­νί­ας το ΚΚΕ θα πρέ­πει να βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τά του».

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε την πρε­μού­ρα του συγκε­κρι­μέ­νου, προ­σκεί­με­νου στον ΣΥΡΙΖΑ, μέσου να επι­τε­θεί στο ΚΚΕ. Το έχει κάνει, άλλω­στε, ουκ ολί­γες φορές κατά το παρελ­θόν. Επει­δή όμως αυτή τη φορά, η πολι­τι­κή ξετσι­πω­σιά τους έφτα­σε στο σημείο να ζητά­νε από το ΚΚΕ «να βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τα του», θα τους καθη­συ­χά­σου­με λέγο­ντας τους τού­το: Τόσο το ΚΚΕ, όσο και ο λαός, έβγα­λε τα συμπε­ρά­σμα­τα του. 

Θυμί­ζου­με, λοι­πόν, συνο­πτι­κά τα εξής:

1. Η συγκυ­βέρ­νη­ση του κ.Τσίπρα- που σήμε­ρα καμα­ρώ­νει για την από­φα­ση της να μη μετά­σχει στο άθλιο συνέ­δριο της Εσθο­νί­ας- είναι η ίδια συγκυ­βέρ­νη­ση που πριν από ένα χρό­νο, συμ­με­τεί­χε με κάθε επι­ση­μό­τη­τα σε αντί­στοι­χη εκδή­λω­ση της σλο­βα­κι­κής προ­ε­δρί­ας της Ε.Ε. στη Μπρα­τι­σλά­βα (23/8/2016). Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της, η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ, που είχε ανα­δεί­ξει το θέμα της ελλη­νι­κής συμ­με­το­χής, σημεί­ω­νε μετα­ξυ άλλων: «Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ έχει τερά­στιες ευθύ­νες, για­τί με τη συμ­με­το­χή της στην αντι­δρα­στι­κή αυτή σύνα­ξη νομι­μο­ποιεί και συμ­βάλ­λει στην ενί­σχυ­ση του αντι­κομ­μου­νι­σμού, που απο­τε­λεί επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της ΕΕ και στην αθώ­ω­ση του φασι­σμού, που ιστο­ρι­κά, όπως και σήμε­ρα, απο­δει­κνύ­ο­νται ότι απο­τε­λούν ανα­γκαί­ες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής σε όλα τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ».

Επίσημο έγγραφο της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου αναφέρεται η Ελλάδα ως συμμετέχουσα στις αντικομμουνιστικές εκδηλώσεις της Μπρατισλάβα το 2016. Πηγή: Ριζοσπάστης

Επί­ση­μο έγγρα­φο της προ­ε­δρί­ας του Συμ­βου­λί­ου της ΕΕ, όπου ανα­φέ­ρε­ται η Ελλά­δα ως συμ­με­τέ­χου­σα στις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές εκδη­λώ­σεις της Μπρα­τι­σλά­βα το 2016. Πηγή: Ριζοσπάστης.

Συμπέ­ρα­σμα 1ο: Ας μην παρι­στά­νουν τους υπέρ­μα­χους και ιδε­ο­λο­γι­κούς προ­στά­τες του κομ­μου­νι­σμού (με τον οποίο, άλλω­στε, ουδε­μία σχέ­ση είχαν και έχουν) οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συνέ­νο­χοι στη δια­μόρ­φω­ση της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής στρα­τη­γι­κής της Ε.Ε., παρά τους σημε­ρι­νούς υπο­κρι­τι­κούς λεο­ντα­ρι­σμούς τους. 

2. «Δεν είναι το ίδιο πράγ­μα τα εγκλή­μα­τα ναζι­σμού — κομ­μου­νι­σμού […] Να μην προ­σχω­ρή­σου­με σε μια προ­σπά­θεια που γίνε­ται για ανα­θε­ώ­ρη­ση συνο­λι­κά της ιστο­ρί­ας από τη μια μεριά και που από την άλλη έχει έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μένος». Αυτά δήλω­νε χθες σε συνέ­ντευ­ξη του ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΪ ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός άμυ­νας Δημή­τρης Βίτσας. Θα συμ­φω­νή­σου­με με τα παρα­πά­νω λεγό­με­να του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού, αλλά θα θυμή­σου­με ότι ο κ.Βίτσας είναι ο ίδιος που τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη- — μαζί με άλλους βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ- φωτο­γρα­φί­ζο­νταν πλάϊ-πλάϊ στο Καστε­λό­ρι­ζο με παντε­ντα­ρι­σμέ­νους Ναζί, τους χρυ­σαυ­γί­τες Κασι­διά­ρη και Παπ­πά. Λίγες μόλις μέρες αργό­τε­ρα, ένας συνά­δελ­φος του κ.Βίτσα, ο τότε υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Ν.Παρασκευόπουλος «ξέπλε­νε» σε συνέ­ντευ­ξη του τη ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία των χρυ­σαυ­γι­τών λέγο­ντας: «Η Χρυ­σή Αυγή πρέ­πει να δεχθεί έμπρα­κτα την υπα­γω­γή της στους θεσμούς της Δημο­κρα­τί­ας. Και αυτή τη στά­ση, αν και όταν εκδη­λω­θεί, πρέ­πει να τη στη­ρί­ξουν τα δημο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα».

Ο αναπλ. υπουργός άμυνας και οι λοιποί "συγγενείς" ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μαζί με το Ναζί Κασιδιάρη.

5 Δεκέμ­βρη 2016: Ο ανα­πλ. υπουρ­γός άμυ­νας Δ.Βίτσας και οι λοι­ποί “συγ­γε­νείς” ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μαζί με το Ναζί Κασιδιάρη.

Συμπέ­ρα­σμα 2ο: Αυτοί που φωτο­γρα­φί­ζο­νται με ναζι­στές- ιδε­ο­λο­γι­κούς απο­γό­νους και θαυ­μα­στές του Χίτλερ, του Μετα­ξά και όλης της σαπί­λας του ντου­νιά- και που επι­χει­ρούν να ξεπλύ­νουν το ναζι­στι­κό ιδε­ο­λο­γι­κό χαρα­κτή­ρα της χρυ­σαυ­γί­τι­κης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, μοιά­ζουν το λιγό­τε­ρο υπο­κρι­τές- αν όχι πολι­τι­κοί αγύρ­τες- στην προ­σπά­θεια τους να πεί­σουν πως υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον κομ­μου­νι­σμό απέ­να­ντι στη φαιά αστι­κή προπαγάνδα. 

3. Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμε­ρα δήθεν «βγαί­νουν στα κάγκε­λα» εξαι­τί­ας του χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού της ΝΔ και των λοι­πών κολα­ού­ζων της, είναι οι ίδιοι που συνυ­πο­γρά­φουν μνη­μό­νια με τη ΝΔ, που επι­βάλ­λουν σει­ρά βάρ­βα­ρων αντι­λαϊ­κών μέτρων και που στη­ρί­ζουν, με νύχια και με δόντια, την «ευρω­παϊ­κή προ­ο­πτι­κή» της χώρας. Είναι οι ίδιοι που, από κοι­νού με τη ΝΔ, τρέ­χουν στα συμπό­σια του ΣΕΒ και των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών. Το tvxs εγκα­λεί το ΚΚΕ επει­δή, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, βάζει «στην ίδια μοί­ρα τον ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ, παρα­γνω­ρί­ζο­ντας τις μεγά­λες τους δια­φο­ρές για αντι­πο­λι­τευ­τι­κούς λόγους». Το tvxs ψεύ­δε­ται και επι­χει­ρεί να θολώ­σει τα νερά. Είναι γνω­στή και πολ­λα­πλώς εκπε­φρα­σμέ­νη η θέση του ΚΚΕ πως, παρά τις δια­φο­ρές τους (ιδε­ο­λο­γι­κές αφε­τη­ρί­ες, άλλο μείγ­μα πολι­τι­κής, κλπ.) ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημο­κρα­τία ταυ­τί­ζο­νται στην αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου. Πίσω από τις «κοκο­ρο­μα­χί­ες» τους, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δια­γκω­νί­ζο­νται για το ποιός μπο­ρεί απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα να χει­ρα­γω­γή­σει το λαό, εκφρά­ζο­ντας ουσια­στι­κά τις δύο όψεις της ίδιας αντι­λαϊ­κής-αντερ­γα­τι­κής πολιτικής. 

Συμπέ­ρα­σμα 3ο: Όσο κι’ αν λαν­σά­ρουν νέες «δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές» μετα­ξύ τους, όσο κι’ αν «σκο­τώ­νο­νται» στις τηλε­ο­ρά­σεις και τα ραδιό­φω­να για θέμα­τα όπως το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό συνέ­δριο της Εσθο­νί­ας, η «ανε­ξαρ­τη­σία» της Δικαιο­σύ­νης, η «κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­πλο­κής», οι τηλε­ο­πτι­κές άδειες και άλλα, δε μπο­ρούν να κρύ­ψουν την ουσία: Ότι η πεμ­πτου­σία της πολι­τι­κής τους- είτε σε μπλε, είτε σε ροζ από­χρω­ση- είναι η ίδια, υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων της αστι­κής τάξης, του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και κατά των εργα­τι­κών-λαϊ­κών συμφερόντων. 

Ας μην ανη­συ­χούν, λοι­πόν, στο σάιτ του κ.Κούλογλου και στα λοι­πά δημο­σιο­γρα­φι­κά επι­τε­λεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είμα­στε γεμά­τοι από συμπεράσματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο