Περιήγηση: Άγιος Αντώνιος

Κοινωνία
Άγιος Αντώνιος της ερήμου

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Απ’ ό,τι φαί­νε­ται πρό­κει­ται για ιστο­ρι­κό πρό­σω­πο, αλλά μ’ αυτούς (τους χρι­στια­νο­συγ­γρα­φείς) δεν βρί­σκεις κι άκρη. Καταγόταν…