Περιήγηση: Άγνοούμενη

Επικαιρότητα
Ιανός — Καρδίτσα: Μεγάλη επιχείρηση για την ανεύρεση της 43χρονης αγνοουμένης

Ευρεί­ας κλί­μα­κας έρευ­να επι­χει­ρεί την Κυρια­κή η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία στο Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας για την ανεύ­ρε­ση γυναί­κας που αγνο­εί­ται από το…

Κοινωνία
Κακοκαιρία Ιανός: Τεράστια καταστροφή στην Καρδίτσα — Τρεις νεκροί και μία αγνοούμενη

Tρεις νεκρούς, μία αγνο­ού­με­νη και τερά­στιες κατα­στρο­φές σε υπο­δο­μές, επι­χει­ρή­σεις, κατοι­κί­ες και στην αγρο­τι­κή παρα­γω­γή, έχει αφή­σει πίσω του ο…

Προτεινόμενο
Κακοκαιρία Ιανός: Βρέθηκε το ΙΧ της αγνοούμενης 40χρονης — Μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία — Δύο νεκροί

Εντο­πί­στη­κε από την αστυ­νο­μία στη θέση Παλαιά Σφα­γεία στο Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας το αυτο­κί­νη­το της 40χρονης που αγνο­εί­ται εξαι­τί­ας της κακοκαιρίας,…

Κοινωνία
Κακοκαιρία Ιανός: Και δεύτερος νεκρός στην Καρδίτσα — Αγνοείται 40χρονη — Μετρούν τις πληγές τους οι πληγείσες περιοχές (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Νεκρός βρέ­θη­κε ο 64χρονος κτη­νο­τρό­φος που αγνο­ού­νταν σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που έρχο­νται από την περιο­χή της Καρ­δί­τσας, ενώ συνε­χί­ζο­νται οι…