Περιήγηση: Άδεια ειδικού σκοπού

Επικαιρότητα
Παιδί θετικό; Ψαλίδι στον μισθό…: Τιμωρούν με περικοπή μισθού 50% τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν!

«Τιμω­ρούν με περι­κο­πή μισθού 50% τους εργα­ζό­με­νους γονείς παι­διών που νοσούν! Να μην περά­σει η αθλιό­τη­τα! Δεν θυσιά­ζου­με την υγεία…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Κατάπτυστη η τροπολογία που προβλέπει τηλεργασία για τους νοσούντες και μείωση μισθού για άδεια ειδικού σκοπού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κατά­πτυ­στη κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία που προ­βλέ­πει τηλερ­γα­σία για τους νοσού­ντες από κορονοϊό…

Επικαιρότητα
Άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους — Πώς θα χορηγηθεί

«Για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών του κορο­ναϊ­ού στις εργα­σια­κές σχέ­σεις εκδί­δε­ται σήμε­ρα Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου. Σε αυτήν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα εξής:…