Περιήγηση: Άνεργοι

Απόψεις
Αυταρχική γραφειοκρατία, αποτελεσματική διοίκηση: για την “αστυνομία ανέργων”

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Καθώς επί­κει­ται άμε­σα η εφαρ­μο­γή του νόμου «Δου­λειές…

Πολιτική
Τροπολογίες για οικονομική ενίσχυση σε άνεργους, εργαζόμενους και συνταξιούχους, κατέθεσε το ΚΚΕ

Τέσ­σε­ρις τρο­πο­λο­γί­ες για την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση ανέρ­γων, εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, στο νομο­σχέ­διο του υπουργείου…

Κοινωνία
ΟΑΕΔ: Αρχίζει από το πρωί της Δευτέρας η υποβολή αιτήσεων για τα 8μηνα κοινωφελούς απασχόλησης 36.500 ανέργων

Ξεκι­νά­ει αύριο Δευ­τέ­ρα, 29 Ιου­νί­ου 2020, στις 11:00 π.μ., η υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων από τους ενδια­φε­ρό­με­νους εγγε­γραμ­μέ­νους ανέρ­γους, 18 ετών…

Κοινωνία
ΟΑΕΔ: Πώς και σε ποιους θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους

Στο πλαί­σιο των έκτα­κτων κυβερ­νη­τι­κών μέτρων για την άμε­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κή στή­ρι­ξη των ανέρ­γων, απο­φα­σί­στη­κε η κατα­βο­λή έκτα­κτης οικο­νο­μι­κής ενίσχυσης…

Εκδηλώσεις
Εθνική Λυρική Σκηνή: 1.500 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι «Τραβιάτα»

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή θα δια­θέ­σει 1.500 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι «Τρα­βιά­τα»…

Ατέχνως
Μετά τους μετανάστες, οι άνεργοι — Θύματα της εθνικιστικής ακροδεξιάς σε Ιταλία και Αυστρία

Τόσο η ακρο­δε­ξιά Λέγκα της Ιτα­λί­ας όσο και το Κόμ­μα Ελευ­θε­ρί­ας της Αυστρί­ας (FPO) πρω­το­στα­τούν στην αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή γραμ­μή των κυβερ­νή­σε­ων συνα­σπι­σμού στις…