Περιήγηση: Άνθιμος

Ατέχνως
Σχόλιο της ΚΝΕ για την ανακήρυξη του μητροπολίτη Άνθιμου σε επίτιμο διδάκτορα του ΑΠΘ

Την ανα­κή­ρυ­ξη του μητρο­πο­λί­τη Άνθι­μου σε επί­τι­μο διδά­κτο­ρα του ΑΠΘ καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο ΑΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης της…