Περιήγηση: Άννα Παραγυιού

Πολιτική
ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ …κάνουν και υποδείξεις!

Σχό­λιο της ΛΣ Και­σα­ρια­νής για την ανα­κοί­νω­ση – “απά­ντη­ση” της Συνερ­γα­σί­ας Πολι­τών (|> ΣΣ η δημο­τι­κή ‑κυβερ­νη­τι­κή, παρά­τα­ξη, του ΣυΡιζα)

Καμία έκπλη­ξη δεν μας κάνει το «ήθος», η αλα­ζο­νεία και η κυνι­κό­τη­τα της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, όπως δια­φαί­νε­ται και από τη νέα τους ανα­κοί­νω­ση – “απά­ντη­ση”.

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει τσιμεντοποίηση του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς»

Εκδή­λω­ση για την Παι­δεία υπο­τί­θε­ται έκα­ναν οι της παρά­τα­ξης του ΣΥΡΙΖΑ στην Και­σα­ρια­νή «Συνερ­γα­σία Πολι­τών», με εμφα­νή ‑ως συνή­θως την…