Περιήγηση: Άννα Φρανκ

Πολιτισμός
Δύο άγνωστες σελίδες στο ημερολόγιο της Αννας Φρανκ: “Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σελίδα για να γράψω σκανδαλιστικά αστεία”

Ολλαν­δοί ερευ­νη­τές απο­κά­λυ­ψαν για πρώ­τη φορά ότι δύο σελί­δες του ημε­ρο­λο­γί­ου της Άννας Φρανκ, που καλύ­πτο­νταν επί­τη­δες με χαρ­τί, περιείχαν…

Επικαιρότητα
Ισραήλ: Λογοκρισία σε καλιτέχνη που συνέκρινε την Άχεντ Ταμίμι με τη Ζαν ντ’ Αρκ και την Άννα Φρανκ

Ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας έδω­σε σήμε­ρα εντο­λή στον ραδιο­σταθ­μό του στρα­τού να λογο­κρί­νει έναν γνω­στό Ισραη­λι­νό συγ­γρα­φέα ο οποί­ος συνέκρινε…