Περιήγηση: Άννεκε Ιωαννάτου

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (Γ’ και τελευταίο Μέρος)

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Οι από­ψεις του Μαξ Βέμπερ Όπως υπο­σχε­θή­κα­με στο δεύ­τε­ρο μέρος, θα στα­θού­με –όχι άκρι­τα- στις ενδια­φέ­ρου­σες απόψεις…