Περιήγηση: Άνοια

Επιστήμη
Έρευνα: Η μοναξιά των ηλικιωμένων αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας ιδίως εν μέσω πανδημίας

Υπάρ­χει σαφής συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στη μονα­ξιά και στον κίν­δυ­νο άνοιας, δεί­χνει μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να. Οι άνθρω­ποι κάτω των…

Υγεία
Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας για τις γυναίκες με καθυστερημένη έναρξη περιόδου ή με πρόωρη εμμηνόπαυση

Οι γυναί­κες που άργη­σαν να έχουν την πρώ­τη περί­ο­δο (εμμη­νόρ­ροια) τους, οι οποί­ες εισέρ­χο­νται πρό­ω­ρα σε εμμη­νό­παυ­ση ή έχουν κάνει…