Περιήγηση: Έκθεση ΚΚΕ ΚΟΑ

Εκδηλώσεις
ΕΚΘΕΣΗ των ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»: «Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ»

Στο πλαί­σιο της έκθε­σης αρχεια­κού υλι­κού του Κόμ­μα­τος στην έδρα της ΚΟ Αττι­κής, λει­τουρ­γεί έκθε­ση εκδό­σε­ων της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» που…

Εκδηλώσεις
Μέχρι τις 20 Γενάρη η έκθεση 💯 για την εκδοτική δραστηριότητα του ΚΚΕ στην εκατοντάχρονη πορεία του

Μια σπου­δαία έκθε­ση ντο­κου­μέ­ντων που αφο­ρά την εκδο­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα του ΚΚΕ και στην οποία απο­τυ­πώ­νο­νται οι αγώ­νες του λαού και…