Περιήγηση: Έκθεση "200+"

Θέατρο
Έκτακτη αλλαγή χώρου της θεατρικής παράστασης από το “Μαύρο Θέατρο της Πάτρας” ΕΕΤΕ για το 1821

Όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει το “Ατέ­χνως” το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος  (ΕΕΤΕ) στα πλαί­σια της έκθε­σης του «Προς Επι­σκευ­ήν Ολομελείας –…

Θέατρο
Θεατρική παράσταση από το “Μαύρο Θέατρο της Πάτρας” στο χώρο της έκθεσης του ΕΕΤΕ για το 1821

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος  (ΕΕΤΕ) ενη­με­ρώ­νει πως στα πλαί­σια της έκθε­σης του «Προς Επι­σκευ­ήν Ολο­με­λεί­ας — μια δια­φο­ρε­τι­κή προσέγγιση…

Εικαστικές Τέχνες
Έκθεση 1821–2021 200+… μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής επανάστασης από τους εικαστικούς του σήμερα

Συμ­με­τέ­χο­ντας στις εκδη­λώ­σεις για τα 200 χρό­νια από την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση, το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, ως μια ευκαι­ρία αναστοχασμού…

Εικαστικές Τέχνες
Έκθεση “200+”, «Προς Επισκευήν Ολομελείας ‑μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής επανάστασης από τους εικαστικούς του σήμερα».

Συμ­με­τέ­χο­ντας στις εκδη­λώ­σεις για τα 200 χρό­νια από την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση, το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, αντι­λαμ­βά­νε­ται (αντι­με­τω­πί­ζει) το γεγονός…