Περιήγηση: Έκκληση της Στοκχόλμης

Ιστορία
70 χρόνια από την “Εκκληση της Στοκχόλμης” για ειρήνη και απαγόρευση των πυρηνικών όπλων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Σου­η­δι­κή Επι­τρο­πή Ειρή­νης με αφορ­μή της συμπλή­ρω­σης 70 χρό­νων από την έκκλη­ση της Στοκ­χόλ­μης κυκλο­φό­ρη­σε ανακοίνωση…