Περιήγηση: Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Αποτρόπαια και καταδικαστέα η επίθεση στον διευθυντή γυμνασίου στην Πιερία

Καλού­με το λαό να απο­μο­νώ­σει τέτοιες ομά­δες, που απο­τε­λούν νέα εκδο­χή ταγ­μά­των εφό­δου τονί­ζει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…

Κοινωνία
Αιγίνιο: “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς” «συνέλαβαν» το διευθυντή του γυμνασίου!!!

Αν δεν ήταν τρα­γι­κό και επι­κίν­δυ­νο ενδε­χο­μέ­νως να προ­κα­λού­σε γέλω­τα, μέλη της ομά­δας “Έλλη­νες Αυτό­χθο­νες Ιθα­γε­νείς” έκα­ναν «ντου» στο γυμνάσιο…