Περιήγηση: Έλλη Καπλάνη - Κοκκίνη

Εκδηλώσεις
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ “ΣΥΝΟΨΗ” ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Συνε­χί­ζε­ται με επι­τυ­χία και επι­σκέ­ψεις πολ­λών φιλό­τε­χνων η έκθε­ση εικα­στι­κών έργων του ζωγρά­φου, περ­φόρ­μερ, λογο­τέ­χνη, θεω­ρη­τι­κού τέχνης Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, στη Σύγ­χρο­νη Πινα­κο­θή­κη Villa “Ροδό­πη”,…