Περιήγηση: Ένας χρόνος οι ναζί στη φυλακή

Επικαιρότητα
Επιθέσεις Φασιστών: Οργανωμένη, εγκληματική, μεθοδευμένη δράση, με τα χαρακτηριστικά ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης

Ένα μικρό «δείγ­μα» από το οπλο­στά­σιο των ναζι­στών Τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σαν την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και οι…

Επικαιρότητα
Μεγάλη Αντιφασιστική Συναυλία στο Σύνταγμα: «Δεν ξεχνάμε! Το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!»

«Δεν ξεχνά­με! Το φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά πολε­μά­με!» το μήνυ­μα — σύν­θη­μα που ακού­στη­κε δυνα­τά στην καρδιά…

Επικαιρότητα
Οι Ναζί στη φυλακή: Πλήθος λαού στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στο Σύνταγμα (VIDEO)

Με μια μεγά­λη συναυ­λία στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σημε­ρι­νή αντι­φα­σι­στι­κή πορεία της Αθή­νας. Η πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από…

Εκδηλώσεις
Ένας χρόνος οι ναζί στη φυλακή: Συγκέντρωση και αντιφασιστική συναυλία στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 7 Οκτώβρη

Συγκέ­ντρω­ση και αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη διορ­γα­νώ­νουν την Πέμ­πτη 7 Οκτώ­βρη Εργα­τι­κά Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθητών…