Περιήγηση: Ένιο Μορικόνε

Μουσική
Νίνο Ρότα: Ο αστείρευτος μάγος της μελωδίας, το σινεμά, ο Φεντερίκο και ο Μάνος

Αστεί­ρευ­τος μάγος της μελω­δί­ας υπήρ­ξε ο Νίνο Ρότα , κορυ­φαί­ος συν­θέ­της μου­σι­κής κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών. Ο Νίνο Ρότα θα μπο­ρού­σε να χαρακτηριστεί…