Περιήγηση: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Η νομοθεσία για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα γίνεται όλο και πιο εχθρική και άδικη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στον χαι­ρε­τι­σμό του, σήμε­ρα, στην ετή­σια Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Ένω­σης Δικα­στών και…

Ανακοινώσεις
Για χυδαιότητες Μπαλάσκα κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διοι­κη­τι­κή Έρευ­να σε βάρος του συν­δι­κα­λι­στή Σταύ­ρου Μπα­λά­σκα, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων, διέ­τα­ξε σήμε­ρα το…

Κοινωνία
Έκκληση στην Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα του Κουφοντίνα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Δικαιο­σύ­νη είναι έννοια σύμ­φυ­τη με την επιεί­κεια και τον ουμα­νι­σμό. Η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων απευ­θύ­νει έκκλη­ση στην Πολιτεία…

Επικαιρότητα
Πρόεδρος Εφετών: Συνυπογράφει την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών περί συναθροίσεων

Συνυ­πο­γρά­φει την από 15/11/2020 ανα­κοί­νω­ση της Ένω­σης Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων με τίτλο «Σύνταγ­μα και απα­γό­ρευ­ση συνα­θροί­σε­ων», σύμ­φω­να με γρα­πτή δήλωσή…

Ανακοινώσεις
Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αντισυνταγματική η απαγόρευση των συναθροίσεων — Να ανακληθεί η απόφαση

Η από­φα­ση για απα­γό­ρευ­ση των συνα­θροί­σε­ων είναι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή τονί­ζει η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων, προ­σθέ­το­ντας ότι πρέ­πει άμε­σα να ανακληθεί.…

Κοινωνία
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για απειλές Ρουβίκωνα: Μέθοδοι φασιστικού τύπου

Την έντο­νη αντί­δρα­ση της Ένω­σης Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων προ­κά­λε­σε η δια­δι­κτυα­κή ανάρ­τη­ση από την πλευ­ρά του Ρου­βί­κω­να που ερμη­νεύ­τη­κε ως…

Επικαιρότητα
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για καθαρίστρια: Η αναντιστοιχία αδικήματος και ποινής στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανής

Την ανά­γκη «εκλο­γί­κευ­σης των δρα­κό­ντειων ποι­νών που προ­βλέ­πει ο ν. 1608/50 και ορθό­τε­ρης διά­κρι­σης των αδι­κη­μά­των» επι­ση­μαί­νει η Ένω­ση Δικαστών…