Περιήγηση: Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

Κοινωνία
ΕΙΝΑΠ: Μεγάλη άνοδος της ΔΗΠΑΚ στις εκλογές της μεγαλύτερης ένωσης νοσοκομειακών γιατρών

Μεγά­λη άνο­δος της ΔΗΠΑΚ στις εκλο­γές της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθή­νας — Πει­ραιά (ΕΙΝΑΠ), της μεγα­λύ­τε­ρης ένω­σης νοσο­κο­μεια­κών για­τρών της…