Περιήγηση: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής

Επικαιρότητα
Τα προβλήματα στις δομές παιδείας του Δήμου Καισαριανής παραμένουν και οξύνονται

Έχου­με επα­νει­λημ­μέ­να –στα πλαί­σια της ενη­μέ­ρω­σης για τον ευαί­σθη­το και τσα­λα­κω­μέ­νο-απο­διαρ­θρω­μέ­νο από το αστι­κό κρά­τος και τους δια­χει­ρι­στές τους τομέα…

Εκδηλώσεις
Καισαριανή: 20ή Μαθητική Γιορτή: «Έχεις τα πινέλα έχεις και τα χρώματα ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα»

Την 20η Μαθη­τι­κή Γιορ­τή διορ­γα­νώ­νει η Ένω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Και­σα­ρια­νής, την Παρα­σκευή 25 Ιού­νη, στις 7 μ.μ. στα προ­αύ­λια του…