Περιήγηση: Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Ανακοινώσεις
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»: Η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία δέσμευση για τα προβλήματα των πυροσβεστών

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή τη συνά­ντη­ση της Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Β. Αιγαί­ου με τον ΓΓ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ✅   Καμιά δέσμευση…