Περιήγηση: Έξοδος Πάσχα

Λαογραφία
Τα κόκκινα αυγά του Πάσχα… Η ιστορία του κόκκινου αυγού και η συνταγή για το βάψιμο

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Κόκ­κι­να αυγά, ένα έθι­μο από τα λίγα που …εκτε­λού­με όλοι με θρη­σκευ­τι­κή ευλά­βεια είτε για να…

Κοινωνία
Αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας την περίοδο του Πάσχα — Τι να προσέξουμε

Στα­δια­κά ανα­πτύσ­σο­νται τα αυξη­μέ­να μέτρα αστυ­νό­μευ­σης και τρο­χαί­ας σε όλη την Ελλά­δα ενό­ψει της εορ­τα­στι­κής περιό­δου του Πάσχα. Στό­χος της…