Περιήγηση: Ίριδα

Επικαιρότητα
Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο Ίριδας — Μαλένας: Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες όλων

Παρα­δό­θη­κε σήμε­ρα στο Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας Αττι­κής το πόρι­σμα των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλο­γρηά για τον θάνατο…