Περιήγηση: Αίγυπτος

Διεθνή
Περιοδεία του Κινέζου ΥΠΕΞ στην Αφρική: Με στόχο την παραπέρα ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου στην ήπειρο

Στο πλαί­σιο της μακρό­χρο­νης και πολυ­ε­πί­πε­δης ενί­σχυ­σης σχέ­σε­ων με αφρι­κα­νι­κές χώρες που συνε­χί­ζει να προ­ω­θεί η Κίνα, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας τη θέση…

Διεθνή
Αρχαία χρυσά κοσμήματα ανακαλύφθηκαν στο Τελ ελ-Αμάρνα της Αιγύπτου

Ένας πολύ­τι­μος αρχαί­ος θησαυ­ρός με κοσμή­μα­τα εντο­πί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φών από την αιγυ­πτια­κή-αγγλι­κή αρχαιο­λο­γι­κή απο­στο­λή που συν­δέ­ε­ται με το…

Επικαιρότητα
Κάιρο: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην εκδο­χή της ληστεί­ας φαί­νε­ται να κατα­λή­γουν οι αιγυ­πτια­κές αρχές που εξε­τά­ζουν την υπό­θε­ση δολο­φο­νί­ας του δημο­σιο­γρά­φου και αντα­πο­κρι­τή του…

Επικαιρότητα
Στο φως δύο γιγάντιες σφίγγες που χτίστηκαν πριν από 3.300 χρόνια

Ομά­δα αρχαιο­λό­γων, κατά την απο­κα­τά­στα­ση του ταφι­κού συγκρο­τή­μα­τος του βασι­λιά Αμεν­χό­τεπ Γ΄ (Αμέ­νω­φις εξελ­λη­νι­σμέ­νο), ανα­κά­λυ­ψε δύο μεγά­λες Σφίγ­γες που χτίστηκαν…