Περιήγηση: Αίθρια Λογοτεχνικά Μεσημέρια

Ατέχνως
Τα Αίθρια Λογοτεχνικά Μεσημέρια συνεχίζονται από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας συνε­χί­ζει τα επι­τυ­χη­μέ­να “Αίθρια Λογο­τε­χνι­κά Μεση­μέ­ρια” στον υπαί­θριο χώρο των γρα­φεί­ων του, δίπλα στο…