Περιήγηση: Αίτηση αναστολής

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τη νέα απόρριψη των αιτήσεων αποφυλάκισης της Ηριάννας Β.Λ. και του Περικλή Μ.

Προ­κλη­τι­κή επι­μο­νή στην άδι­κη φυλά­κι­ση της Ηριάν­νας και του Περι­κλή Μ.  έρχε­ται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με το κοι­νό περί δικαίου…