Περιήγηση: ΑΑΔΕ

Επικαιρότητα
Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες «φαντάσματα» στη Βουλγαρία ‑μπλόκο της ΑΑΔΕ

Σαφά­ρι ‑λένε- ετοι­μά­ζει η ΑΑΔΕ, μετά τη συνερ­γα­σία που ανα­κοι­νώ­θη­κε με την αντί­στοι­χη υπη­ρε­σία της Βουλ­γα­ρί­ας, περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων και…

Κοινωνία
Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε για αιτήσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση — Ποιοί είναι δικαιούχοι

Άνοι­ξε, όπως ανα­κοί­νω­σε η ΑΑΔΕ, η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα myΘέρ­μαν­ση, και οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα μπο­ρούν εκ νέου να κάνουν αιτή­σεις για…

Επικαιρότητα
Αντιδημοκρατική και παράνομη επέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Παντοει­δείς ‑συντο­νι­σμέ­νες παρεμ­βά­σεις ενά­ντια στο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, την ώρα που κλι­μα­κώ­νε­ται η παρέμ­βα­ση για παρα­πέ­ρα περι­στο­λή του δικαιώ­μα­τος της…

Οικονομία
Ερωτήσεις και απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις

Τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­βάλ­λουν και εφέ­τος χωρι­στές φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις έχουν οι έγγα­μοι φορο­λο­γού­με­νοι. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση να υπο­βάλ­λουν το σχε­τι­κό αίτημα…