Περιήγηση: Αβάνα

Επικαιρότητα
Κούβα: Εκατομμύρια λαού τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά στην Αβάνα (ΦΩΤΟ)

Εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, μαθη­τές, νέοι και νέες, άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών, συμ­με­τεί­χαν και φέτος στις πρω­το­μα­γιά­τι­κες εκδη­λώ­σεις στην Κού­βα. Τεράστια…

Διεθνή
H Αβάνα γιορτάζει τα 502 χρόνια της ως πρωτεύουσα της αξιοπρέπειας του λαού της Κούβας

🇨🇺  Η Κού­βα απει­λεί­ται και πάλι από τη μεγα­λύ­τε­ρη παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη. 🇺🇸 Σε εξέ­λι­ξη μια πολι­τι­κο-επι­κοι­νω­νια­κή επιχείρηση…

Διεθνή
Τοιχογραφίες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες συνέβαλαν στην οικοδόμηση μίας κοινότητας στην Αβάνα

Η μετα­τρο­πή ερει­πω­μέ­νων εσω­τε­ρι­κών τοί­χων σε έργα τέχνης βοή­θη­σε στην οικο­δό­μη­ση μιας κοι­νό­τη­τας στο Λου­γιά­νο, μια από τις παλαιό­τε­ρες γειτονιές…

Διεθνή
Κούβα: Συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ 737 με 104 επιβάτες κοντά στην Αβάνα

Αερο­σκά­φος τύπου Μπόινγκ 737 που έκα­νε τη δια­δρο­μή Αβά­να-Ολγκίν συνε­τρί­βη πριν λίγες ώρες κοντά στο διε­θνές αερο­δρό­μιο Χοσέ Μαρ­τί, όπως ανέ­φε­ραν κου­βα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Σύμ­φω­να με…