Περιήγηση: Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης

Πρόσωπα
Ο συνεργάτης των ναζί επίσκοπος Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης (φωτογραφίες)

Παρου­σιά­ζει και σχο­λιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Κατά και­ρούς κυκλο­φο­ρούν διά­φο­ρες φωτο­γρα­φί­ες στο δια­δί­κτυο ιερέ­ων και επι­σκό­πων που συνερ­γά­στη­καν με…