Περιήγηση: Αγγελική Λαϊνιώτη

Επικαιρότητα
Πρόεδρος Εφετών: Συνυπογράφει την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών περί συναθροίσεων

Συνυ­πο­γρά­φει την από 15/11/2020 ανα­κοί­νω­ση της Ένω­σης Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων με τίτλο «Σύνταγ­μα και απα­γό­ρευ­ση συνα­θροί­σε­ων», σύμ­φω­να με γρα­πτή δήλωσή…