Περιήγηση: Αγγελος Βρεττός

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Εισαγγελική πρόταση, έξω από όσα στην αίθουσα αποδείχθηκαν

Με την αγό­ρευ­ση του συνη­γό­ρου της Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ Άγγε­λου Βρετ­τού, η οποία ολο­κλη­ρώ­θη­κε, συνεχίστηκε…

Επικαιρότητα
Βουλευτές του ΚΚΕ στην κατάθεση μήνυσης για την επίθεση της αστυνομίας στην αντιπολεμική κινητοποίηση της 16ης Απριλίου 2018

Οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Χρή­στος Κατσώ­της και Γιάν­νης Γκιό­κας παρα­βρέ­θη­καν σήμε­ρα κατά τη δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής μηνυ­τή­ριας ανα­φο­ράς-έγκλη­σης “κατά παντός υπευθύνου…