Περιήγηση: Αδέσποτη σφαίρα

Απόψεις
Μεγαλώνοντας στην άκρη της πόλης: αστική απογύμνωση και διακινδύνευση

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ο θάνα­τος του μικρού μαθη­τή στο Μενί­δι από «αδέ­σπο­τη» σφαί­ρα κατά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής γιορ­τής την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, το συμ­βό­λαιο θανά­του και η εν ψυχρώ δολο­φο­νία στα Γλυ­κά Νερά, Αττι­κής έξω από την σχο­λι­κή αυλή πριν δύο μήνες