Περιήγηση: ΑΔΕΔΥ

Παιδεία
Παράνομη η απεργία της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση — Oι εκπαιδευτικοί απαντούν με συλλαλητήρια και απεργία

Παρά­νο­μη και κατα­χρη­στι­κή κρί­θη­κε από το Δικα­στή­ριο η απερ­γία της ΑΔΕΔΥ, μέσω της οποί­ας συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις της εκπαί­δευ­σης καλού­σαν σε…

Κοινωνία
Κανονικά η απεργία — Πρωτοφανής δικαστική απόφαση «διευθέτησης» του χρόνου έναρξης της απεργίας

Κυβέρ­νη­ση, εργο­δο­σία, μετά τη διευ­θέ­τη­ση του εργά­σι­μου χρό­νου άρχι­σαν τις «διευ­θε­τή­σεις» και του …απερ­για­κού χρό­νου. Έτσι, το βρά­δυ της Τρίτης…

Παιδεία
ΑΔΕΔΥ: Εξαιρούνται όσοι εμπλέκονται στις πανελλαδικές από την αυριανή απεργία- Τροποποιούνται οι κινητοποιήσεις σε μέσα μεταφοράς

Εξαι­ρού­νται της 24ης απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης για το εργα­σια­κό νομο­σχέ­διο, οι εκπαι­δευ­τι­κοί και οι υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας προ­κει­μέ­νου να διεξαχθούν…

Κοινωνία
Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας απέλυσε 5 εργαζόμενους επειδή ίδρυσαν σωματείο (Καταγγελία της ΑΔΕΔΥ)

Την από­λυ­ση πέντε εργα­ζο­μέ­νων από το Άσυ­λο Ανιά­των, «Η Στέ­γη της Εκκλη­σί­ας» καταγ­γέλ­λει το Νoμαρ­χια­κό Τμή­μα Μεσ­ση­νί­ας της ΑΔΕΔΥ.  Σύμφωνα…

Απόψεις
Λογάριασαν χωρίς τους εργάτες και τα συνδικάτα τους χωρίς το ΠΑΜΕ…

📍 Απερ­γία & συλ­λα­λη­τή­ριο 2 Οκτώ­βρη📍 Άλλη μία μυριό­στο­μη απά­ντη­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων στο αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης σε Αθή­να — Πειραιά…