Περιήγηση: Αδελφοί Κονονόβιτς

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Να απελευθερωθούν τώρα οι Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς — Τρόποι διαμαρτυρίας

Ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και ο αδελ­φός του Αλε­ξά­ντερ συνε­λή­φθη­σαν αναί­τια από…