Περιήγηση: Αδελφοί Μανιάκη

Κινηματογράφος
Γιαννάκης και Μίλτος Μανιάκης κάτω από… το βλέμμα του Οδυσσέα

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Χαρα­κτη­ρί­στη­καν «οι Λυμιέρ των Βαλ­κα­νί­ων». Οι πρω­το­πό­ροι κινη­μα­το­γρα­φι­στές των Βαλ­κα­νί­ων, τα αδέλ­φια Μίλ­τος (1882– 5 Μάρ­τη 1964)…