Περιήγηση: ΑΕΙ

Κοινωνία
Κατατέθηκε στη Βουλή ο κατάπτυστος νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ — Σε αγωνιστική ετοιμότητα πανεπιστημιακοί και φοιτητές

Κατα­τέ­θη­κε την Τρί­τη στη Βου­λή ο απα­ρά­δε­κτος και αντι­δρα­στι­κός νέος νόμος — πλαί­σιο για τα Πανε­πι­στή­μια. Σκο­πός της κυβέρ­νη­σης είναι…