Περιήγηση: Αελλώ

Πολιτισμός
Κινητοποίηση για να μην κλείσουν οι κινηματογράφοι «Αστορ», «Ιντεάλ» και «Αελλώ»

Να μην οδη­γη­θούν σε αφα­νι­σμό οι τρεις κινη­μα­το­γρά­φοι «Αστορ», «Ιντε­άλ» και «Αελ­λώ», ιστο­ρι­κά τοπό­ση­μα και χώροι πολι­τι­σμού της Αθή­νας, απαίτησαν…