Περιήγηση: Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης

Κοινωνία
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το ΚΚΕ λέει «όχι» στην ιδιωτικοποίηση του — Να αποδοθεί στο λαό της περιοχής

Να απο­δο­θεί στον λαό της περιο­χής και όχι να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί το αερο­δρό­μιο «Ν. Καζαν­τζά­κης», στο Ηρά­κλειο Κρή­της, απαί­τη­σε ο βουλευτής…

Επικαιρότητα
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Εργασιακό μεσαίωνα καταγγέλλει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Τις άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας στο αερο­δρό­μιο Ηρα­κλεί­ου καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων. «Η αυξη­μέ­νη του­ρι­στι­κή κίνη­ση σε συν­δυα­σμό με την…