Περιήγηση: αεροπορική βάση Λάρισας

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να καταγγελθεί τώρα η «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας», να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις!

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Εθνι­κής Αμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών, με θέμα τον επι­κίν­δυ­νο χαρα­κτή­ρα της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις,…

Ανακοινώσεις
Αναβολή της συγκέντρωσης 2 Οκτώβρη στο Πάρκο Ελευθερίας

Ανα­κοί­νω­ση Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­Α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις ✔️  Ανα­βο­λή της συγκέ­ντρω­σης 2 Οκτώ­βρη στο Πάρ­κο Ελευθερίας 🔻…

Επικαιρότητα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ — ΗΠΑ: Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

📍 Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στις 2 Οκτώ­βρη στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας  📌 Πλα­τύ άνοιγ­μα ώστε να ενη­με­ρω­θεί ο λαός για τη μεθόδευση…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ — ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ✴️ Πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις

➰  Σε εξέ­λι­ξη η καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ➰  Πλα­τύ άνοιγ­μα στους εργα­ζό­με­νους και στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με το σύνθημα…